کشاورزی و منابع طبیعی

به تدریج همگام با صنعتی شدن بخش کشاورزی و توسعه مشاغل تخصصی در این حوزه، معنا پیدا کرده و مشاغل متعددی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی تعریف شده است و افزاد زیادی در آنها اشتغال دارند

معرفی شغل هواشناس
معرفی شغل هواشناس

شغل هواشناسی درک، تفسیر، مشاهده و پیش بینی جو زمین و پدیده های آن با کمک تکنیک های مختلف علمی است.

معرفی شغل جنگلبان
معرفی شغل جنگلبان

جنگلبان مسئول نگهداری و محافظت از جنگل ها می باشد.او با دانش و شناختی که از طبیعت، جنگل ها و مراتع دارد، به کمک روش های مختلف نگهداری و حفاظت آنها را بر عهده دارد.

معرفی شغل پرورش دهنده ماهی
معرفی شغل پرورش دهنده ماهی

پرورش دهنده ماهی گاهی در بخش تولید ماهی های زینتی فعالیت دارد و گاهی نیز ماهی های خوراکی تولید می کند و در برخی از اوقات اقدام به پرورش هر دو نوع ماهی می نماید.

معرفی شغل گیاه پزشک
معرفی شغل گیاه پزشک

او خاک را به عنوان یک ترکیب مطالعه و کاربردهای آن را مد نظر قرار نمی‌دهد. و با بررسی مواد و شرایط مورد نیاز زندگی گیاهان، امکان رشد گیاه در محیط‌های بدون خاک را فراهم می‌کند.

معرفی شغل خاک شناس
معرفی شغل خاک شناس

او خاک را به عنوان یک ترکیب مطالعه و کاربردهای آن را مد نظر قرار نمی‌دهد. و با بررسی مواد و شرایط مورد نیاز زندگی گیاهان، امکان رشد گیاه در محیط‌های بدون خاک را فراهم می‌کند.

معرفی شغل مهندس کشاورزی
معرفی شغل مهندس کشاورزی

او روش ها و فن آوری های مختلف را به منظور افزایش محصول، بهبود استفاده از زمین و مراقبت از منابع و مواد اولیه مثل بذر، کود ، آب ، آفت کش ها و سوخت تجزیه و تحلیل و بررسی می کند.