مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی شهرسازی جز رشته های مهندسی است اما گرایش های آن در کارشناسی ارشد در دانشکده هنر و معماری ارائه می‌شوند

مهندسی شهرسازی

معرفی رشته مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی شهرسازی جز رشته های مهندسی است اما گرایش های آن در کارشناسی ارشد در دانشکده هنر و معماری ارائه می‌شوند. هدف این رشته مدیریت و توسعه فعالیت‌های لازم برای بهبود کیفیت زندگی ساکنین شهر است.

بنابراین بهتر است که مدیران شهری به فراگیری رشته مهندسی شهرسازی اقدام کنند تا در حوزه فعالیت های خود عملکرد بهتری داشته باشند. همچنین بتوانند موضوعات اقتصاد، روان شناسی، آمار، سوانح طبیعی، حمل و نقل، ترافیک و … را با یکدیگر ترکیب کرده و راه حل های بهتری برای مسائل روز بیابند.

رشته مهندسی شهرسازی

کارشناسی رشته مهندسی شهرسازی

در این قسمت واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی شهرسازی شامل 140 واحد درسی آورده شده است:

دروس‌ پایه‌

دروس‌ اصلی‌

دروس‌ تخصصی‌

درآمدی‌ بر شهرشناسی‌

مبانی‌ جامعه‌شناسی‌

درک‌ و بیان‌ محیط‌ شهری‌

مبانی‌ جغرافیا

مبانی‌ اقتصاد

بوم‌شناسی‌ طبیعی‌ و انسانی‌

کاربرد ریاضیات‌ در شهرسازی‌

کارگاه‌ بیان‌ تصویری‌

کاربرد هندسه‌ در شهرسازی‌

زبان‌ تخصصی‌

کاربرد نقشه‌برداری‌

کاربرد رایانه‌ در شهرسازی‌

تاریخ‌ و فرهنگ‌ شهرنشینی‌ جهان‌

تاریخ‌ و فرهنگ‌ شهرنشینی‌ ایران‌

آشنایی‌ با مبانی‌ معماری‌ وساختمان‌

مبانی‌ مهندسی‌ شبکه‌ حمل‌ و نقل‌

کارگاه‌ مهندسی‌ شبکه‌ حمل‌ و نقل‌‌

مبانی‌ مهندسی‌ تأسیسات‌ شهری‌

کارگاه‌ مهندسی‌ تأسیسات‌ شهری‌

طراحی‌ و کاربرد نظام‌ اطلاعات‌

آمار و روش‌های‌ کمی‌ در شهرسازی‌

آشنایی‌ با مصالح‌ و ساخت‌

جغرافیای‌ شهری‌

جامعه‌شناسی‌ شهری‌

اقتصاد شهری‌

کارگاه‌ مطالعات‌ شهری‌

حقوق‌ و قوانین‌ شهری‌.

مبانی‌ و روش‌های‌ برنامه‌ریزی‌ شهری‌

مبانی‌ و روش‌های‌ طراحی‌ شهری‌

کارگاه‌ برنامه‌ریزی‌ شهری‌

کارگاه‌ طراحی‌ شهری‌

مبانی‌ و روش‌های‌ برنامه‌ریزی‌ مسکن‌

کارگاه‌ برنامه‌ریزی‌ مسکن‌

مدیریت‌ و سازمان‌ اجرایی‌ شهری‌

کارگاه‌ طرح‌های‌ اجرایی‌

شناخت‌ فضاهای‌ شهری‌ ایران‌

روش‌ تحقیق‌ در شهرسازی‌

کارگاه‌ آماده‌ سازی‌ زمین‌

کارگاه‌ برداشت‌ کاربری‌

طرح‌ نهایی‌.

 

 

 

 

رشته مهندسی شهرسازی

گرایش های رشته مهندسی شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد

 رشته مهندسی شهرسازی در چهار گرایش برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری و طراحی شهری در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود:

گرایش برنامه ریزی شهری رشته مهندسی شهرسازی

هدف از گرایش برنامه ریزی شهری رشته مهندسی شهرسازی بهبود کیفیت زندگی شهروندان در حوزه های حمل و نقل، کاربری زمین و مطلوبیت های زیست محیطی؛ از ابعاد زیبایی شناختی گرفته تا اجتماعی و سلامت است. بنابراین ارتباط نزدیکی با رشته های دیگر مانند علوم اجتماعی، اقتصاد، مهندسی معماری و بسیاری رشته های دیگر دارد.

مدیریت منابع، فراهم کردن فرصت های رشد شهری و روستایی، طرح های جامع، طرح های تفصیلی، طرح های جزئیات شهری، طرحهای آماده سازی زمین و بهسازی بافتهای فرسوده، تولید سیاست های منطقه ای، ارائه طرحهای توسعه ای و برقراری ارتباط میان برنامه های گوناگون شهرسازی در این گرایش از رشته مهندسی شهرسازی بررسی و مطالعه می شوند.

دروس تخصصی جبرانی

دروس تخصصی اختیاری

نظریه های برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری

اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی

برنامه ریزی مسکن

تجارب برنامه ریزی شهری در ایران

کارگاه برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی کاربری زمین

مدیریت شهری

زبان تخصصی

روش تحقیق علمی پیشرفته

 

 

 

گرایش طراحی شهری رشته مهندسی شهرسازی

این گرایش از رشته مهندسی شهرسازی طراحی شهری گرایشی بین رشته‌ای و مستلزم کار تیمی است و به دنبال حل مسائل شهری و سامان دادن به فضای عمومی شهر با هدف بهبود کیفیت زندگی شهری، توسعه عملکرد زیستی و زیباشناسی مکان‌های شهری است.

دروس تخصصی اجباری

دروس تخصصی اختیاري

مبانی نظري طراحی شهري

مبانی برنامه ریزي شهري براي طراحان

روش ها و فنون طراحی شهري 1و 2

مبانی نظري طراحی شهري

اندیشه ها و نظریات طراحی شهري با تاکید بر رویکرد اسلامی

کارگاه مقدماتی طراحی شهري

کارگاه طراحی شهري

زیبائی شناسی شهري

شهر و شهرسازي معاصر ایران

برنامه ریزي کاربري زمین

طراحی شبکه حمل و نقل درون شهري

روش تحقیق علمی پیشرفته

 

 

گرایش برنامه ریزی منطقه ای رشته مهندسی شهرسازی

هدف گرایش برنامه ریزی منطقه ای رشته مهندسی شهرسازی، مدیریت و توسعه زندگی انسانها و فعالیت های آنها در منطقه ای مشخص شامل چند شهر بزرگ و یا چند استان همجوار است. به کمک برنامه ریزی منطقه ای می توان به توسعه و موفقیت های کشوری و جهانی نیز دست یافت و از تعادل و توازن در رشد آن منطقه بهره مند شد.

عمران و توسعه مناطق مختلف، از بین بردن اختلافات توسعه ای میان شهر و روستا در منطقه، برنامه ریزی برای توسعه پایدار در منطقه، تعدیل توسعه اقتصادی اجتماعی در منطقه، تلاش در جهت بالابردن درآمد سرانه در منطقه، توسعه کارایی اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی در این گرایش از رشته مهندسی شهرسازی بررسی و مطالعه می شود.

دروس تخصصی اجباری

دروس تخصصی اختیاري

نظریه های برنامه ریزی منطقه ای با تاکید بر

رویکرد اسلامی

کارگاه برنامه ریزی منطقه ای

نظریه های برنامه ریزی منطقه ای

اقتصاد منطقه ای

برنامه ریزی حمل و نقل منطقه ای

روشهای برنامه ریزی منطقه ای

تواناییها و محدودیتهای توسعه

نظام اطلاعات جغرافیایی پیشرفته

برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران

روش تحقیق علمی پیشرفته

زبان تخصصی شهرسازی

آمایش سرزمین

 

 

گرایش مدیریت شهری رشته مهندسی شهرسازی

ممکن است این گرایش از رشته مهندسی شهرسازی با رشته مدیریت امور شهری یکی از گرایش های رشته مدیریت اشتباه گرفته شود، که بیشتر متمرکز بر دیدگاه های علوم انسانی و علم مدیریت است؛ این در حالی است که مدیریت شهری زیرگروه هنر است و بر دیدگاه های هنری و زیباشناختی تمرکز دارد.

مديريت شهري به معنای برنامه ريزي، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل در سطح یک شهر است. شهرداري به کمک ارگانهای دولتی و قانونگذار و بخشهای قضایي، شرکتهای خصوصي و شهروندان برای حل مسائل شهرنشيني تلاش می کند تا به چشم انداز ترسيم شده در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیستی برای شهر جامه عمل بپوشاند.

دروس تخصصی اجباری

دروس تخصصی اختیاري

ارزیابی برنامه های توسعه شهری

برنامه ریزی راهبردی در مدیریت شهری

قوانین شهری

مدیریت مالی و اداری شهری

روشها و تکنیک های مدیریت شهری

کارگاه مدیریت شهری

مبانی مدیریت شهری

مدیریت حمل و نقل درون شهری

زیباشناسی شهری

مدیریت خدمات شهری

توسعه پایدار و مدیریت شهری

مدیریت گردشگری شهری

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

شناخت محیط زیست

مبانی برنامه ریزی و طراحی زیر ساخته

 

 

رشته مهندسی شهرسازی در مقطع دکترا

رشته مهندسی شهرسازی در دوره دکترا با عنوان شهرسازی ارائه می شود. البته برخی دانشگاه ها گرایش هایی مانند شهرسازی اسلامی، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری و… را برای مقطع دکترا تعریف کرده اند که البته بستگی به دانشگاه پذیرنده دارد.

شرایط پذیرش در مقطع دکترا رشته مهندسی شهرسازی بستگی به تجارب کاری و تحقیقات پژوهشی داوطلب دارد. بنابراین علاوه بر قبولی در آزمون کتبی، اعضای شورای دانشگاه افراد را براساس معیارهای زیر نیز سنجیده می شوند و در مورد آنها تصمیم می گیرند:

 • برخورداری از  سوابق مطلوب در زمینه‌ های اجرایی متناسب با رشته‌ تحصیلی
 • برخورداری از  سوابق مناسب در زمینه‌ ارائه پژوهش ‌ها و یا مقالات علمی که  بصورت رسمی در مجلات معتبر منتشر شده باشد.
 • بالا بودن معدل کتبی بالا در مقاطع قبلی رشته مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی شهرسازی

 

رشته مهندسی شهرسازی و توانایی ها و مهارتهای لازم

 • داشتن خلاقیت و نوآوری در طراحی به عنوان جز جدا نشدنی رشته مهندسی شهرسازی
 • برخورداری از دید هندسی و توانایی درک فضا برای ارائه نقشه های ذهنی خود به صورت دو بعدی و سه بعدی
 • مهارت لازم در ریاضیات و آمار به منظور تجزیه و تحلیل و جمع آوری اطلاعات
 • توانایی مدیریت، تصمیم گیری و حل مساله بالا
 • مهارت روانشناسی رنگ ها
 • تسلط بر مسائل جامعه شناسی
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • تسلط بر فرآيندهای شهری
 • ارتباط با دیگر متخصصان برنامه ريزی رشته مهندسی شهرسازی
 • توانايي اجرای برنامه های شهری

رشته مهندسی شهرسازی

 

رشته مهندسی شهرسازی و نرم افزار های مورد نیاز

اهمیت فراگیری و استفاده از نرم افزارهای متنوع در رشته های مختلف برکسی پوشیده نیست و در واقع از ابزارهای ضروری رشته های مهندسی هستند. در رشته مهندسی شهرسازی نیز نرم افزارهای تخصصی تاثیر مثبتی در موفقیت شغلی و کسب درآمد بالا دارد. کارفرمایان به این مسئله توجه زیادی دارند. برخی از نرم افزارهای کاربردی رشته مهندسی شهرسازی را در ادامه ملاحظه می کنید:

نرم افزار

کاربرد

GeoShow3D

نرم افزار قدرتمند برای مدیریت اطلاعات جغرافیایی در محیطهای سه بعدی

Revit

نرم افزار مدل سازی و طراحی نقشه های ساختمانی

Auto Cad

نرم افزار طراحی های دو بعدی و سه بعدی و علوم مهندسی نقشه کشی

CityEngine

نرم افزار کاربردی در تهیه مدل های سه بعدی شهری

GIS ، Civil 3D ، CityCad و…

 

 

 

رشته مهندسی شهرسازی و وضعیت ادامه تحصیل در دانشگاههای خارجی

از آنجا که دانشگاه‌ ها و مؤسسات تلاشی برای اخذ بورسیه تحصیلی‌ دانشگاه های خارجی برای فارغ التحصیلان رشته مهندسی شهرسازی نمی‌کنند، بنابراین باید هر فرد خود شخصا اقدام کند. دانشجویان می توانند با توجه به شرایط و معیارهای گزینش دانشگاه های خارجی درخواست خود را ارائه دهند. همچنین از آنجا که برای برخی از دانشگاه‌ های خارجی مدارک تحصیلی دانشگاه‌ های ایران اعتباری ندارد، افراد باید برای تحصیل در مقاطع ابتدایی رشته مهندسی شهرسازی اقدام کنند.

 

رشته مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی شهرسازی و تخصص فارغ‌التحصیلان

مهارت‌ ها و تخصص هایی که فارغ ‌التحصیلان رشته مهندسی شهرسازی کسب می کنند و می توانند به فعالیت بپردازند، شامل موارد زیر می شود:

 • طرح‌ های بهسازی، نوسازی و بازسازی
 • طرح‌ های آماده‌ سازی زمین
 • پروژه‌ های تهیه چهارچوب شهری براساس مقیاس
 • ارائه طرح‌ های فضای شهری مانند طرح مبلمان شهری یک خیابان
 • پروژه‌ ها بهسازی و زیباسازی با هدف افزایش کیفیت فضایی و عملکردی فضاهای شهری
 • ارائه طرحهای ساخت نماهای شهری
 • طراحی شهری شهرهای جدید و واحدهای مسکونی

رشته مهندسی شهرسازی و بازار کار

به این دلیل که رشته مهندسی شهرسازی عمر کوتاه ‌تری در مقایسه با رشته های دیگر دارد، هنگام انتخاب رشته باید ابتدا بررسی های لازم انجام شود و آگاهی کاملی از این رشته بدست آورد. در صورت اشتغال در سازمانهایی مانند شهرداری، بنیاد مسکن و… افراد آینده شغلی خوبی خواهند داشت. دیگر سازمانها شامل موارد زیر است:

 • وزارت راه و شهرسازی
 • سازمان ملی زمین و مسکن
 • شرکت عمران شهرهای جدید
 • مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی
 • استانداری ها
 • شهرداری ها و سازمان های وابسته
 • دفاتر نوسازی بافت های فرسوده
 • سازمان نوسازی و زیباسازی شهری

رشته مهندسی شهرسازی

 

با توجه به افزایش و توسعه مناطق شهری، نیاز به کارشناسان و متخصصان امور شهری ضروری خواهد بود.  بنابراین بعد از ارزیابی شرایط بازار کار آینده رشته مهندسی شهرسازی و میزان علاقه‌مندی به این رشته باشید، میتوانید به موفقیت‌ برسید.

از آنجا که رشته مهندسی شهرسازی در دانشگاه های معدودی ارائه می شود، تعداد فارغ ‌التحصیلان آن رشته کمتر از رشته‌ های دیگر است و بنابراین این افراد از آینده شغلی و درآمد نسبتا خوبی برخوردار می شوند.

البته مهارت و تخصص های لازم نیز در پیدا کردن شغل مناسب تاثیر زیادی دارد. به عنوان مثال، مانند دیگر رشته های مهندسی دروس ریاضی و فیزیک، پایه رشته مهندسی شهرسازی است و افراد باید در ریاضیات و گرافیک مهارت لازم را بدست آورند. همچنین توانایی کار با کامپیوتر مانند استفاده از برنامه های نقشه کشی و طرح های گرافیکی و تسلط بر دیگر نرم افزارهای مهم رشته مهندسی شهرسازی تعیین کننده موفقیت در یافتن شغل مناسب است.

رشته مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی شهرسازی و میزان درآمد در ایران

برای آگاهی از میزان درآمد رشته مهندسی شهرسازی  باید شرایط موجود در ایران بررسی شود. در مقایسه با دیگر رشته های مهندسی مانند عمران، گرافیک، کامپیوتر و ... که می توانند به صورت مستقل هم فعالیت کنند، رشته مهندسی شهرسازی با محدودیت هایی روبرو است.

البته باید گفت این رشته بسیار جامع است و متخصصین می توانند در مقایسه با فارغ التحصیلان رشته های دیگر مانند عمران و گرافیک طرحهای جامعی را اجرا کنند. اما این درصورتی ممکن است که فرد مهارت ها و تخصص های لازم را داشته باشد.  

انگیزه‌ تیم مهرگان ورک برای جمع آوری جدیدترین و دقیقترین اطلاعات، نیاز داوطلبان کنکور به آگاهی با رشته ­های مختلف دانشگاه است. بنابراین افراد علاقمند به آشنایی و مطالعه رشته ‌های می توانند به مراجعه به سایت و همچنین ارتباط با کارشناسان این مجموعه سوالات خود را در میان و پاسخ های مناسبی را دریافت نمایند. 

 

نظرات:
نظر خود را بیان کنید: